PEVNO

Po zapisih starih urbarjev se je vas iz  prvega imenovala 'Jagerndorf', ker so tam stanovali graščinski lovci in  gozdni varhi, med njimi večidel Pemci (Čehi): po njih naj bi pozneje vas  dobila ime Peven.
Do  baroka je bila cerkev silno preprosta. Na zahodu so ji takrat prizidali  nov zvonik z lopo v podnožju, na levi strani med prezbiterijem in ladjo  pa so prizidali baročno zakristijo. Okrog cerkve je še delno ohranjeno  nizko obzidje.
Ko  se stavbi približamo, vidimo, da tudi prezbiterij in ladja nista  nastala naenkrat. Najstarejša je ladja. V južni steni se vidi zunaj  nezazidano pravokotno okence iz pozne romanike. Takrat je mogoče ladjo  zaključevala še pravokotna apsida. Na starost ladje kažejo ostanki fresk  na zahodni fasadi ob zvoniku in na južni strani. Ohranjen je dosmatski  pas med prizori. Tak okvir med prizori je značilen za furlanske mojstre  iz konca 14. in začetka l5. stoletja.Del fresk je zakril prizidan  zvonik. Nepojasnjena sta simbol križa in kroga, ki sta v visokem reliefu  vklesana v JZ in SZ vogal ladje.
Do  leta 1857 je bil v ladji nizek lesen strop. Kramarjev izvajalec  gradbenih del Janez Krstnik Molinari iz Škofje Loke je stene v ladji  povišal in prostor obokal. V ladji je namesto baročni pilastrov, ki jih  še najdemo sredi stoletja, postavil ob steno sredi ladje na vsako stran  čokat gotski služnik s kapitelom. Kljub prezidavam se ladja in  prezbiterij kar ujemata.
Posebno  lep je zlati oltar sv. Uršule. Oltar ima napis - S. Ursula ora pro  nabis Pecatoribus 1684. Še starejši je oltarni antependij s sliko sv.  Uršule in letnico 1661.
V  ladji sta ob slavoločni steni dva enaka stranska oltarja. Levi je  posvečen sv. Apoloniji, desni sv. Florijanu. Izdelal ju je v rokokojsko  klasicističnem slogu Marko Peternelj sredi 19. stoletja. Sta lesena,  vendar poslikana tako, kot bi bila kamnita.
Skrita med hišami in  drevjem leži ob SV robu vasi podružnica sv. Uršule. Plaho se skriva pod  hribčkom za vasjo. Kramer piše, "da ima visok stolp, drugače pa je  nizka… in je oltarni del globoko v tleh kakor repna jama."  [ fotogalerija]

URNIK MAŠ:
9. februar, sv. Apolonija, ob 8. uri.
4. maj, sv. Florijan, gasilska maša, ob 8. uri.

Semenj, žegnanje, predzadnja nedelja v avgustu, ob 10.30 uri.
21. oktober, sv. Uršula, ob 8. uri.